Her graver vi

Etablering af vandmålere i målerbrønde

I det følgende er redegjort for de love og regler, der gælder for opsætning af vandmålere

Ifølge bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996: Bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug mv. på ejendomsniveau § 1 skal vandmåleren installeres af grundejeren og for dennes regning på et af Vandforsyningen godkendt sted.

 

Vandmåleren stilles til rådighed af Vandforsyningen og forbliver Vandforsyningens ejendom.


I Norm for vandinstallationer (DS439:2000) er beskrevet de krav, som vandinstallationer skal opfylde for at opnå et forsvarligt teknisk niveau. I normen (pkt. 3.2.5.) står der omkring vandmålere, at ”Måleren anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er let at aflæse og udskifte og er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, anbringes vandmåleren i en målerbrønd på jordledningen. Placering af måler i bygning eller i målerbrønd aftales med myndigheden.”


Det er således Odsherred Forsyning, der kan fastsætte om vandmåleren kan opsættes i bygning eller i målerbrønd.

Hvis der er risiko for, at vandmåleren kan blive udsat for frost, skal vandmåleren anbringes i en målerbrønd.


Sommerhuse er ikke godkendt til helårsbeboelse og kan derfor ikke forventes at være helårsopvarmede. Der er således risiko for, at vandmåleren bliver udsat for frostskader, hvis den placeres i bygningen.


Odsherred Forsyning har derfor besluttet, at vandmålere i sommerhuse skal placeres i målerbrønde. Vandmålerbrønden på ejendommen skal placeres max. 2 meter fra skel mod vejen og mindst 1 meter fra skel til nabo.


Vandmålerbrønden skal have en diameter på mindst 400 mm og være forsynet med et isoleret dæksel, så brønden holdes frostfri. Målerbrønde skal ved grundejerens foranstaltning holdes rene og tømt for grundvand, ligesom det isolerende dæksel skal holdes i forsvarlig stand, jf. Regulativ for vandværkerne i Odsherred Kommune.

Vandmålerbrønden etableres af den VVS-mester, der udfører arbejdet med vandledninger på ejendommen.

Vedligeholdelse af vandmålerbrønde

Vandmåleren skal placeres i en speciel vandmålerbrønd med et isoleret dæksel, der kan holde vandmåleren frostfri

Som beskrevet ovenfor er det grundejerens ansvar at vedligeholde målerbrønden og holde den tømt for vand. I nogle områder står grundvandet meget højt, når det regner meget, og låget på målerbrønden kan i disse situationer blive løftet op af grundvandet.

 

For at holde dækslet fast på målerbrønden, kan der installeres beslag på dækslet, så grundvandet ikke kan skyde dækslet af. Der kan også installeres en lille pumpe i målerbrønden, som holder den tør. En anden mulighed er at lægge en stor sten eller noget andet tungt oven på målerbrøndens dæksel.


Når vandmålerbrønden og vandledningerne etableres, bliver der lagt grus omkring ledningerne. Grundvandet løber nemmere i grus end i lerjord, og gruset omkring vandledningerne kan derfor fungere som et dræn. Mængden af grundvand, der drænes i gruset til målerbrønden, kan mindskes ved at lægge ler omkring vandledningerne i nærheden af målerbrønden.


For at undgå frostsprængninger i vandinstallationerne bør installationerne tømmes for vand, når ejendommen forlades i vinterhalvåret. Odsherred Forsyning har skrevet en vejledning for kontrol, lukning og tømning af vandinstallation med målerbrønd, som du kan følge, når du lukker huset ned.Vandmålere - udskiftning, kontrol og retningslinjer

Odsherred Forsyning ejer vandmåleren

Og opdager du fejl ved måleren, skal du straks kontakte os.

Plomben på vandmåleren må ikke brydes.


Udskiftning af vandmåler

For at sikre at din vandmåler måler nøjagtigt, bliver der hvert 6. år af Odsherred Forsyning udtaget nogen målere til test. Overholder de tolerancerne for vandmålere i drift, forlænges levetiden på resten af målerne i partiet med 6 år yderligere.

Vi følger en turnusordning, og når din vandmåler skal udskiftes, modtager du en skriftlig meddelelse herom.

Udskiftningen tager cirka 30 minutter, og det er din pligt at sørge for, at lukkeventilerne før og efter vandmåleren fungerer, samt at der er ryddet omkring måleren, så udskiftning hurtigt kan foretages.

Det er en god ide at afprøve lukkeventilerne en gang i mellem. Virker de ikke, skal din egen vvs-installatør udskifte ventilerne.


Kontrol af vandmåler

Hvis du ønsker vandmåleren kontrolprøvet, skal du kontakte Odsherred Forsyning.
Hvis kontrollen viser, at vandmåleren måler korrekt, skal du selv betale for afprøvningen.


Retningslinjer for vandmåleres placering

  • Måleren bør anbringes mellem 500-1200 mm over gulv
  • Der bør være mindst 700 mm luft over måleren samt 600 mm fri plads foran måleren
  • Måleren skal anbringes vandret (De nye elektroniske kan anbringes lodret, dog ikke i målerbrønd)
  • Der skal monteres en afspærringsventil før og efter vandmåleren
  • I sommerhusområder, tillades det kun at vandmåleren placeres udvendigt i en frostsikret målerbrønd.

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Du er her:
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen