Akut lukning af vand på Getsøvej, Nyledsbakken og Gartnervænget i Nykøbing

Vi har et vandbrud på Getsøvej i Nykøbing, der kræver, at vi lukker akut for vandet på Getsøvej, Nyledsbakken og Gartnervænget i Nykøbing, mens vi reparerer bruddet.  Vi forventer, at vandet er lukket fra kl. 09:00-11:00. NB! Når der har været lukket for dit vand, kan der ske det, at ...

Sommerhuskloakering får ny tidsplan

Den planlagte kloakering af 1.500 sommerhuse på Hønsinge og Vig Lyng skubbes til udførelse i 2014 og 2015. I år revurderes teknik og gravemetoder på grundlag af de seneste tre års erfaringer.

Er det nødvendigt, at nedgrave kloakledninger i dybder på op til 3,50 meter og sætte pumpestationer i 5-6 meters dybde?

Blot for at tyngdekraften ved naturligt fald kan flytte vandet. Eller kan man med fordel anvende tryksatte systemer med mange små pumper, der flytter vandet i ledninger, som kun lige skal ned i frostfri dybde? Eller hvad med et vakuum system, der flytter vand med undertryk, og derfor heller ikke skal graves så langt ned?

 

Odsherred Forsyning har sat en revurdering af sommerhus kloakeringen i gang. Den vil forløbe frem til udgangen af 2013.

Derfor vil kloakering af sommerhusområderne på Hønsinge og Vig Lyng, der var planlagt til 2013 og 2014, blive udskudt 1 år og først gå i jorden i marts 2014.
Samtidig er Odsherred Kommune i år i gang med at udarbejde en ny spildevandsplan, som bl.a. vil fastlægge rammer og tidsplan kloakering af de sidste cirka 20.000 sommerhuse de næste årtier.

 

Kloakering_2_marts_2013_1.jpg

Gennem det sidste par år har mandskab og gravemaskiner været i gang med kloakering af sommerhusområderne på Højby Lyng og Ellinge Hegn og retableret vejene efter opgravning.

 

Bedste fremtidsløsninger

 – Vi har nu kloakeret op imod 4.000 sommerhuse og har gjort os vores erfaringer, så nu vil vi revurdere metoder til kloakering, siger direktør Erik Christensen. – Derfor har vi gennemført et EU-udbud om rådgivning om de næste to års kloakering.

Det blev rådgiveren Orbicon, der er ejet af foreningen Hedeselskabet, der vandt udbuddet. Nu skal de førnævnte tre metoder undersøges nærmere, og konsekvenser skal belyses. Så vi kan se, hvilke fremtidige kloakløsninger, der er bedst.

Derefter skal der udarbejdes udbudsmateriale for den valgte løsning, så entreprenører kan byde og der kan indgås kontrakt med vinderen, siger Erik Christensen. Kloakeringen af samtlige Odsherreds sommerhuse over en 35-årig periode blev vedtaget i byrådet i 2009. I 2010 til 2012 blev de sidste områder ved Lammefjord samt Højby Lyng og Ellinge Hegn kloakeret helt efter planen.

I perioder var der op til 30 mand og 20 maskiner i fuld sving på sommerhusvejene, som alle efterfølgende er blevet retableret. Nogle steder blev kloakledningerne nedgravet i over 3 meters dybde, andre steder helt ned i 5-6 meter for at få pumpestationerne langt nok ned.

 

Nemmere og billigere

 – Nye metoder til kloakering gør måske imidlertid, at vi ikke nødvendigvis skal lægge rørene så dybt og måske kan lægge dem ved siden af vandledningerne, hvilket både gør arbejdet nemmere og billigere, tilføjer Erik Christensen fra forsyningen, som holder til på Hovedgaden i Grevinge og også står for vandforsyning i Egebjerg og Nykøbing, varmeforsyning i Grevinge og Herrestrup, foruden tømningsordning, kloakering og rensningsanlæg.

50 mio. kr. om året koster kloakeringen af i gennemsnit 800 sommerhuse pr. år, men med en lovfastsat tilslutningsbidrag på cirka 35.000 kr., dækker denne ikke den faktiske udgift.

Det er dog ikke noget problem for forsyningsselskabets likviditet, som optager lån til kloakering i KommuneKredit.

Pensionister og efterlønsmodtagere har i øvrigt mulighed for at indefryse betalingen af tilslutningsbidraget i lighed med regler om indefrysning af ejendomsskat, og grundejere kan søge om en betalingsordning over op til 3 år, med rente efter renteloven.

 

ErikChristensen_OdsherredForsyning_marts_2013_.jpg

Direktør Erik Christensen, Odsherred Forsyning, ved kortet med tidsplanen for sommerhuskloakeringen, som nu revurderes sammen med metodevalg.

 

Påbud til 300 grundejere

300 sommerhusejere har imidlertid endnu ikke fysisk tilsluttet de nye spildevandsledninger ude i vejen, selv om de har haft ½ år til det.

De får nu påbud fra kommunen ved Ejendom og Byggeri om, at de skal tilsluttes.

Herefter flytter de fra tømningsordningen over i kloakforsyningen og bidrager via vandafledningsbidrag til driften af det ledningsbundne kloaksysten.

 

Nyt renseanlæg på vej

Det kommende storrenseanlæg til cirka 100 mio. kr. ved Tengslemark, som skal modtage, behandle og lede det rensede spildevand ud i Kattegat, skal i funktionsudbud i 2014.

Forsyningsselskabet er gået i gang med et nyt EU-udbud om valg af bygherrerådgiver, og en VVM-høring, som skal fastlægge renseanlæggets endelige placering, gennemføres i år, så grundlaget for renseanlægget er besluttet inden udgangen af i år.

 – Vi vil gerne være med helt fremme med anvendelse af nyeste viden og teknologi, så vi sikrer forbrugerne en fremtidssikret løsning, både hvad angår kloakering og spildevandsbehandling og samtidig vil vi gerne være med til at sikre de miljø- og klimamæssige bedste løsninger, siger Erik Christensen.

Scroll to Top