Spildevand

REnseanlæg

Vi renser spildevand fra hele Odsherred på vores 9 renseanlæg.

Vi drifter

1000 km kloakledning og 450 pumpestationer.

Sådan renser vi

Spildevandet renses med mekanisk, biologisk og kemisk resning.

Vandet renses for

Fedt, sand, større genstande, organisk stof, kvælstof og fosfor.

Det koster det at få renset spildevandet - 2021-takster

54 kr.

Vandafledningsbidrag pr. m3

775 kr.

Fast årligt bidrag  

Spildevandet stammer fra husstande og erhvervsejendomme. 

Odsherred Forsyning er 100% brugerfinansieret af de tilsluttede ejendomme. Det vil sige, at alle udgifter til nyanlæg, drift og vedligeholdelse betales af brugerne.

Vi håndterer alt spildevand i Odsherred Kommune

Odsherred Forsyning håndterer spildevandet fra hele Odsherred kommune på vores 9 renseanlæg. Opgaven består i at rense vandet, så belastningen af miljøet bliver mindst mulig, når vandet ledes tilbage til naturen. Det er en stor udfordring, der kræver avancerede renseanlæg. Derfor investerer vi løbende i nye teknologier, der kan forbedre vores rensning.

I syd modtager Fårevejle Renseanlæg spildevand fra den kloakerede del af det sydlige Odsherred. Det vil sige fra Asnæs, Hørve, Fårevejle og Grevinge samt mindre byer og kloakerede sommerhusområder.

De største renseanlæg i nord ligger i Nykøbing, Højby, Vig og Rørvig.

Drone Fårevejle renseanlæg

Spildevandsplan 2019-2022

Du finder den vedtagne spildevandsplan for 2019-2022 på Odsherred Kommunes hjemmeside på linket herunder:

Her behandler vi dit spildevand

Renseanlæg og kapacitet i Odsherred
Størrelse og kapacitet af et renseanlæg måles i PE = personækvivalenter.
1 PE svarer til den mængde stof og vand, som 1 person bidrager med på et døgn.

Find kloak- og vandledninger på kort

På vores kort  over Odsherred kommune kan du se om:

– Der er offentlig kloak ved din ejendom.
– Hvor Forsyningens vandværker leverer vand.

Signaturforklaring_kloakkort

For Kloakmestre
- vejledning til færdigmelding

Her kan du hente en vejledning, når du skal printe et kort til færdigmeldinger.

Sådan bruger du kortet

Ved hvert billede finder du en kort vejledning til, hvordan du bruger kortet. 

kloakken er ikke en skraldespand

Kun tis, lort og toiletpapir må komme i toilettet

Kun tis, lort og toiletpapir må komme i toilettet

Hvis du smider affald i toilettet, jo dyrere bliver det for dig, da vi skal bruge ekstra ressourcer på at rense spildevand og reparere ødelagte eller tilstoppede pumper og anlæg.

Alene en enkelt vatpind eller en vådserviet kan lave ravage i kloakken for mange tusinde kroner, fordi den kan sætte sig fast i de pumper, der fører spildevandet videre til renseanlægget, og du risikerer at din kloak og WC stopper til. 

Du er også med til at belaste vores fælles miljø, når du smider andet end toiletpapir i toilettet. Pumper og renseriste bliver dårligere, og flere kemikalier ryger videre ud i havet, hvor det skader fisk, planter og badestrande.

Tilstoppet pumpe

Sådan undgår du at kloakken stopper til 

 • Skyl ikke fedt, kaffegrums og madrester ud i vasken. Fedtet størkner, og afløbet stopper til. Hæld i stedet affaldet i skraldespanden.
 • Spar på opvaskemiddel, sæbe og shampoo, så skåner du miljøet for stoffer, som er vanskelige at nedbryde på renseanlægget. Vælg de miljømærkede midler. Undgå skyllemiddel og klor – det er skadeligt for alger og fisk.

 • Smid aldrig bleer, hygiejnebind, vatpinde, kondomer og lignende i toilettet. Det kan sætte sig fast i dit afløb eller det øvrige kloaksystem og i renseanlæggets pumper.

 • Hæld ikke klor, medicinrester, olie og opløsningsmidler i kloakken. Det skader miljøet og renseanlægget og er også skadeligt for kloakmedarbejdernes sundhed.

 • Fej ikke byggeaffald, småsten og grus i kloakken. Det bliver liggende på bunden, og med tiden vil det hobe sig op.

 • Hæld aldrig maling, terpentin og andre miljøskadelige stoffer i kloakken. Aflever rester på genbrugspladsen.

Separatkloakering

Odsherred Forsyning separatkloakerer løbende flere områder i Odsherred
Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand, der før løb i samme rør, nu skal løbe i hvert sit rør. Regnvandet skal ledes til bassin eller nærliggende vandløb, og spildevandet skal til rensningsanlægget. Dermed mindskes risikoen for udledning af urenset spildevand ved store regnskyl, samt oversvømmelser i huse og kældre.

Hvad skal du gøre?
Disse ting bør du som grundejer være opmærksom på, hvis din ejendom skal separatkloakeres:

 • Regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand skal adskilles på din grund.
 • Forsyningen lægger et nyt regnvandsstik ind til skel ved din ejendom og genanvender det eksisterende stik til spildevand.
 • Du skal have en autoriseret kloakmester til at udføre tilkoblingen til de to ledninger. Arbejdet skal færdigmeldes til Odsherred Kommune.
 • Du skal selv betale for arbejdet der udføres inde på din grund.
 • Du bør orientere dig om alle kloakledninger og brønde på din grund. Du bedes kontakte forsyningen, hvis der er uoverensstemmelser mellem den tegning som forsyningen fremsender, og de faktiske forhold på grunden.
 • Du skal ikke betale tilslutningsbidrag til forsyningen.

Læs mere om separatkloakering
Forsyningen har udgivet en brochure om separatkloakering. 

Er du i tvivl om kloaktypen i dit område, er du velkommen til at kontakte Odsherred Forsyning.

bliv klogere på separatkloakering

TIlslutning til offentlig kloak

Alle ejendomme, der ligger indenfor et offentligt kloakeret område, har pligt til at tilslutte sig det offentlige ledningsnet for afledning af spildevand
Odsherred Forsyning afholder udgiften til kloakstik frem til skel. Grundejere afholder selv udgifter til alt kloak indenfor skel.

Når man har fået udført kloakarbejde på sin ejendom, skal den autoriserede kloakmester sende en færdigmelding til Odsherred Kommune sammen med en målfast skitse over det udførte anlæg. Herefter vil oplysningerne blive opdateret i BBR og i kommunens byggesagsarkiv.

Tilslutningsbidrag til kloak:
Alle der har mulighed for at tilslutte sig offentlig kloak, skal betale tilslutningsbidrag. Det vil sige, at tilslutningsbidrag opkræves, så snart forsyningen sender dig et brev med nærmere oplysninger. Tilslutningsbidraget opkræves via regning fra Odsherred Forsyning.

Bidragets størrelse afhænger af, om du bor i et område, som er kloakeret for både regnvand og spildevand, eller kun for spildevand:

Fælles- og separatkloakeret område: Kloakeret for både regnvand og spildevand: Der betales fuldt tilslutningsbidrag.

Spildevandskloakeret område: Spildevand afledes til ledning i vejen, mens regnvand skal nedsives på grunden: Der betales 60 % af tilslutningsbidragets størrelse. 

I områder, der ikke er kloakeret: Skal spildevand opsamles i en samletank eller renses i et privat spildevandsanlæg, f.eks. i en bundfældningstank.

medarbejdere tjekker dæksel

du kan nemt finde svar på de mest almindelige spørgsmål, som vores kunder stiller os.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.