Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Spørgsmål og svar

På denne side kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål, som vores kunder stiller os.

Kundeservice

Det koster kr. 100,00 at få oprettet en betalingsaftale med mere end 2 rater.

Det koster kr. 250,00 hvis det drejer sig om en betalingsaftale vedr. tilslutningsafgiften i forbindelse med kloakering af dit sommerhus.

Det koster et gebyr på kr. 30,00 at få tilsendt faktura på papir. Du kan spare gebyret ved at tilmelde dig E-boks eller Nets (PBS)
Indtil den 31. december 2009 blev du, hvis du har egen brønd, opkrævet grøn afgift på vand via ejendomsskatten: kr. 7,66 pr. m3 1302,20 kr. for 170 m3 536,20 for 70 m3 Denne afgift opkræves nu af Odsherred Forsyning og vil fremgå af din faktura.
Hvis du er tilmeldt e-boks, vil fakturaen kunne findes der. Du modtager heller ikke en faktura hvis du er tilmeldt Nets (PBS) 2. aconto vil kun fremgå af din betalingsoversigt.

Alle vores kunder der er i tømningsordningen modtager kun 1. aconto opkrævning. Den er med på årsopgørelsen.  

Vi udsender 2. aconto i slutningen af juli med forfaldsdato d. 1. august.

Vi udsender årsopgørelsen i slutningen af januar med forfaldsdato d. 28. februar.

Alt kloakarbejde under jorden skal laves af en autoriseret kloakmester. Du må selv lave tagrender, nedløbsrør m.m.

Regning

Det koster kr. 100,00 at få oprettet en betalingsaftale med mere end 2 rater.

Det koster kr. 250,00 hvis det drejer sig om en betalingsaftale vedr. tilslutningsafgiften i forbindelse med kloakering af dit sommerhus.

Det koster et gebyr på kr. 30,00 at få tilsendt faktura på papir. Du kan spare gebyret ved at tilmelde dig E-boks eller Nets (PBS)

Du kan logge ind på to forskellige måder:

  • Brug dit NemId.
  • Email og adgangskode

Er du endnu ikke oprettet som bruger? kan du følge denne guide:

1) Klik på knappen

“Er du ny bruger?”

2) Skriv din email og en selvvalgt adgangskode.

3) Du modtager nu en e-mail med et link til at aktivere din bruger. 
(Modtager du ikke en e-mail, så tjek dit spamfilter, den kan være landet her).

4) Når du har aktiveret din bruger, kan du logge på.

Første gang du logger på, skal du:

1) Indtaste dit Kundenummer, som du finder på din regning.
2) Indtaste din aktiveringskode, som du får ved at kontakte Kundeservice på tlf. 70 12 00 49. 

 

 

Du kan desværre ikke betale med MobilePay.

Du kan desværre ikke betale med kontakter. 

Hvis du ikke modtager dine årsafregninger eller acontoregninger i din e-boks, skal du undersøge om Odsherred Forsyning har dit CPR -eller CVR-nummer, og godkende at vi må sende til din e-boks.

Aflæsning

Hvis din ejendom er tilsluttet Odsherred Vand A/S, dvs. Nykøbing Sjælland og Egebjerg Vandværker, bliver din måler aflæst automatisk.

Ejendomme tilsluttet private vandværker skal indberette til eget vandværk ca. 30 september. De private vandværker sender herefter oplysning om forbrug til Odsherred Forsyning til brug for opkrævning af vandafledningsbidrag og spildevandsafgift.

Vand

Måske har vi lukket for vandet. Se på vores forside, her skriver vi om driftsproblemer, eller om der er lukket for vandet i det område hvor du bor.

Kontroller, om der er vand i andre haner i huset og evt. hos naboen. 

Det kan også skyldes problemer med din installation. Du skal kontakte en vvs-installatør.

Hvis du oplever, at vandet i din vandhane ser hvidt og uklart ud, skyldes det oftest, at der er luft i vandet. Du kan teste det ved at tappe et glas vand og lade det stå et øjeblik. Hvis farven skyldes luft, vil vandet hurtigt bruse af nedefra og blive klart. Luft i vandet er ganske uskadeligt. Det kan skyldes, at der er kommet luft i vandledningen under reparation.

I vandledninger aflejres der kalk og jern fra drikkevandet. Ved reparationer kan det blive løsnet og blande sig med vandet. Det kan få vandet til at se brunt eller rødbrunt ud. Det er ikke sundhedsskadeligt af drikke vandet, men det frarådes at vaske tøj, da farven kan sætte sig.

Brunt vand er et forbigående fænomen. Du kan forsøge at afhjælpe det hurtigere ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter.

Hvis det kun er dit varme vand, der er misfarvet, bør du tjekke din varmtvandsbeholder.

Særligt om sommeren kan det forekomme at vandet smager anderledes og ikke særligt friskt. Det skyldes højst sandsynligt temperaturen på vandet. De vandledninger, der ligger nærmest jordoverfladen kan blive påvirket af varmen. 

Det er særligt store ejendomme og institutioner med lange ledningsnet over jorden, der kan opleve fænomenet.

For at teste, kan du stille vand i køleskabet. Hvis smagen skyldes temperaturen, bør den forsvinde, når vandet køles ned. 

Måske har vi lukket for vandet. Se på vores forside om der er lukket for vandet i det område hvor du bor.

Kontrollér, om der er tryk på vandet i andre haner i huset og evt. hos naboen.

Det kan også skyldes urenheder i filteret i hanen eller kalk i rørene. Du skal kontakte en vvs-installatør.

Fjernvarme

Ring til Kundeservice på tlf. 70 12 00 49. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Varmeudgift i et hus afhænger af alder, antal beboere, isoleringsgrad mm. Hvis du ønsker en beregning af din forventede varmeudgift ved skift til fjernvarme, kan du kontakt kundeservice.

Måske har vi lukket for varmen. Se på vores forside, om der er lukket for varmen i det område hvor du bor. 

Kloak og spildevand

De fleste ejendomme i Odsherred Kommune, som er tilsluttet offentlig kloak, er kloakeret med fællessystem. Det betyder, at der er én kloakledning til både husspildevand og regnvand.

Fra fælleskloakerede områder ledes spilde- og regnvand direkte til et af forsyningens renseanlæg. Det rensede spildevand udledes herefter til nærmest egnede vandløb, fjord eller hav.

En kloakledning til husspildevand og en anden til regnvand
Enkelte områder har separatsystem, altså et dobbelt system med én kloak til husspildevand og en anden til regnvand. Her skal grundejerne opdele deres vand i husspildevand og regnvand, før det afledes til de offentlige kloakker.

Bor du i et nyere boligområde, er det mest sandsynligt, at din ejendom er tilsluttet separatsystem.

I områder med separatsystem udledes regnvandet til nærmest egnede vandløb, fjord eller hav, mens spildevandet ledes til et af forsyningens renseanlæg.

Harmonikaindhold

Det er muligt at søge om en 3-årig betalingsaftale for tilslutningsbidrag til kloak.


Odsherred Forsyning har besluttet, at grundejere, der skal betale tilslutningsbidrag, kan ansøge om betalingsaftaler på op til 3 år.
Du kan først ansøge, når du har modtaget regningen på tilslutningsbidraget. 

Når Forsyningen udfører kloakering af nye sommerhusområder jf. kommunens spildevandplan, forfalder der et kontant tilslutningsbidrag, når det er muligt at tilslutte det nye spildevandsstik.

For pensionister og personer på efterløn m.fl. gælder, at de kan ansøge kommunen om indefrysning af tilslutningsbidraget i lighed med ordningen om indefrysning af ejendomsskatter.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvilket Borgerservice i kommunen tager sig af. Benyt derfor selvbetjening på Borger.dk

Som hovedregel henviser Forsyningen altid grundejere til først at undersøge privat finansiering.

Betalingsaftaler med Odsherred Forsyning indgås efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der er et administrativt gebyr på aftalen. Restancen forrentes efter renteloven. Renten er i renteloven fastsat til Nationalbanken udlånsrente + 8 %. Pr. 1. juli 2016 er det i alt 8,05 % p.a.

Betalingsaftaler skal underskrives af ejendommens ejer eller ejere, idet cpr.nr. kræves oplyst af hensyn til inddrivelse hos SKAT.

Forsyningen vil indrette ordningen, så det økonomiske mellemværende håndteres billigst muligt. Det kan kræves, at man er tilmeldt e-boks og betalingsservice.

I vores brochure kan du læse om årsager til vand i kælderen, og hvordan du forholder dig.

Flere og flere sommerhusområder og landsbyer kloakeres med en kloakledning kun til husspildevand. Her skal grundejer selv sørge for etablering, drift og vedligeholdelse af nedsivningsanlæg til regnvand. 

I sommerhus- og landområder sker spildevandsafledning oftest til privat septik- eller samletank, som tømmes af en slamsuger ved forsyningens tømningsordning. Læs mere om Odsherred Forsynings Tømningsordning her.

Offentlig kloak er: Hovedkloakledninger i vej og stikledning ind til skel.

Privat kloak er: Stikledning og kloakledninger inden for skel.

Du kan gøre følgende for at begrænse regnvandet i kloakken:

  • Lede regnvandet ud i faskiner (hulrum i jorden, opbygget af f.eks. plastkassetter) eller på græsarealer
  • Forsinke og fordampe regnvandet ved at lede det ud over græsklædte arealer og naturlige lavninger eller til kunstige bassiner
  • Vælge en belægning som vandet kan trænge igennem – helt ved f.eks. græs eller delvist ved f.eks. græsarmeringssten, grus eller fliser
  • Opsamle regnvandet i regnvandstønder og bruge det til f.eks. havevanding eller bilvask
  • Lave grønne tage (vækstlag på tage, hvor der gror planter som opsuger og fordamper vandet)
  • Genbruge regnvandet til wc-skyl og vaskemaskiner

Hvis din kloak ikke virker, kan det være, at den offentlige ledning eller din private ledning er stoppet til. Odsherred Forsyning vedligeholder den offentlige del af kloakken – indtil skel. Du skal selv vedligeholde den private del af kloakken – inden for skel.

Har du en skelbrønd på grunden, kan du se efter, om den er stoppet. Er brønden tom, er det kloakken på din egen grund, der er stoppet. Du skal selv bestille og betale en slamsuger for at få kloakken renset.

Er brønden stoppet, kan du inden for den almindelige arbejdstid (8.30-15.00) kontakte Odsherred Forsyning 70 12 00 49 
Forsyningen betaler for oprensning, hvis forstoppelsen skyldes fejl i den offentlige del af ledningen.
Har du ikke en skelbrønd på grunden, eller er du i tvivl, skal du kontakte Odsherred Kommune.

Siden år 2000 har det været tilladt at bruge regnvand til toiletskyl og vask i vaskemaskine. Du skal dog have et lovligt regnvandsanlæg, der skal installeres af et autoriseret VVS- eller kloakfirma. Og anlægget må ikke have forbindelse til husets øvrige vandforsyning.

Tømning af tank

1. januar 2007 indførte Odsherred Kommune en tømningsordning for alle ejendomme i  kommunen, der ikke er tilsluttet kloaknettet. Alle ejendomme med bundfældningstanke og samletanke er omfattet af ordningen.

Din bundfældningstank bliver tømt en gang om året, uanset om du ejer et sommerhus eller helårshus.

På vores side om Tømning kan du finde den seneste tømningsplan.

Klik her for at bestille en tømning online.

Følg denne guide for at bestille:

1) Når du vil bestille en tømning online, skal du følge ovenstående link og vælge din adresse.

2) Nu skal du notere: navn, e-mail, telefonnummer og evt. kommentar. 

3) Tryk “Send bestilling”.

4) Vælg “JA” for at bekræfte din bestilling. 

5) Du modtager nu en bekræftelse i din mail-indboks. Husk at tjekke dit spamfilter. Først når du har modtaget en bekræftelse er bestillingen gået igennem hos Forsyningen

Du kan også ringe til kundeservice på tlf. 70 12 00 49.

Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til din spildevandstank.
Det betyder, at du skal overholde følgende krav:

• Adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan
klare kørsel med slamsuger.
• Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen.
• Dækslet til tanken ligger i terrænhøjde.
• Dækslet er frit tilgængeligt.
• Dækslet vejer højst 25 kilo.
• Området omkring dækslet er fri for beplantning.
Der skal være så meget fri plads omkring dækslet til spildevandstanken, at man uden problemer kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af tankens åbning.

Årsafregning

Har du spørgsmål til din årsafregning, er du velkommen til at kontakte Kundeservice på tlf. 70 12 00 49.

Sommerhuskloakering

Vi kan tidligst komme med en nærmere tidsplan for de enkelte veje ca. 3-4 måneder før kloakeringen går igang. Vi tager forbehold for ændringer i tidsplanerne.

Alle grundejere inviteres til et infomøde om sommerhuskloakeringen i deres område ca. 1. måned før vi går i gang med gravearbejdet.  På mødet gennemgår vi projektet og her har du også mulighed for at stille spørgsmål til vores projektfolk.

Du må først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager et tilslutningsbrev om dette fra Odsherred Forsyning. I udførelsesperioden bruger vi de nye kloakedninger til at pumpe grundvandet væk.

Der vil være mulighed for dispensation fra betaling for ubebyggede grunde, hvor det skønnes, at der aldrig vil blive bygget. Gives efter ansøgning og konkret vurdering.

Når en ejendom kloakeres, indlægger forsyningen et kloakstik og ejer sætter en ny spulebrønd (udføres af en autoriseret kloakmester), hvortil ejendommens øvrige kloakrør tilsluttes. Den nye brønd erstatter septiktanken, som tømmes for slam, og er septiktanken opbygget i betonringe, slås den øverste betonring itu og resten af tanken fyldes med grus.

Hvis septiktanken er af plastmateriale, så tømmes denne og kan, efter aftale med den autoriserede kloakmester, graves op, fyldes med grus eller genbruges til opsamling af regnvand.

Der kan søges om en forlænget frist hos Odsherred Kommune, så man ikke behøver tilslutte sig før nedsivningsanlægget er 10 år gammelt.

Tilslutningsbidraget skal dog stadig betales, når det nye stik lægges ind til grunden, men man sparer afledningsbidraget indtil man bliver tilsluttet, men betaler så tømningsordning mv. som hidtil.

Du kan læse om prioriteringen i den til hver tid gældende Spildevandsplan 2019 – 2022
 

Områderne er prioriteret i udfra miljø, teknik og økonomi:

Et område kan være prioriteret højt set med ”miljøbriller”, fordi vandløb i området ikke overholder målsætningen, eller fordi der er højt grundvandsspejl, så eksisterende anlæg ikke lever op til lovens krav.

Samme område kan have en lavere prioritet set med ”tekniske briller”, fordi der ikke ligger ledninger eller renseanlæg med ledig kapacitet i nærheden.

I de tilfælde, hvor kloakforsyningen ikke har de nødvendige oplysninger, vil vi rette henvendelse til grundejerforeningerne. Skulle der alligevel ske beskadigelse af dræn, vil disse blive retableret uden udgift for ejerne.
Som udgangspunkt i vejene, men det kan være nødvendigt at placere enkelte ledninger på privat grund. Dette sker imod erstatning efter gældende regler.

Ingen ting. Tilslutningsbidraget er lovfastsat, og vil ikke blive tilbagebetalt i den nævnte situation.

Tilslutningsbidraget er fastsat ved lov, men pristalsreguleres hvert år.

Når du modtaget et brev om at du må tilslutte dig den nye kloak. Betalingsfristen er løbende måned +30 dage.

På skitsen kan du se, hvor vi skal grave og hvor din skelbrønd vil blive placeret. Ud fra forundersøgelser har vi forsøgt at klarlægge det mest optimale tilslutningspunkt, men vi undersøger gerne om ønsker til ændring af stikkets placering er mulig indenfor projektets rammer.

Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Du finder autoriserede kloakmesterne hos Sikkerhedsstyrelsen

Scroll to Top