Forsinkelse på tømninger

I øjeblikket er der forsinkelse på op til 2-3 uger på vores tømninger. Årsagen er, at vi med den nye tømningsordning skal håndtere endnu flere tømninger. Vi arbejder på sagen, og nye slamsugere er bestilt, men du kan opleve, at du først får tømt din tank senere end varslet.

Nyt renseanlæg i Havnebyen

Februar
Opførelsen af det nye renseanlæg i Havnebyen skrider fremad. Tankene er støbt, og teknikbygningen er i gang med at blive rejst.

Januar 2022
Vi er i gang med at lægge nye spildevandsledninger på Vestre Havnevej.
Det betyder, at du i perioder vil opleve, at vi er nødt til at spærre for kortere vejstrækninger på Vestre Havnevej. 

De nye spildevandsledninger transporterer spildevandet til det nye renseanlæg. Her renser vi vandet med tidssvarende metoder, så vi kan udlede langt mindre organisk materiale og kvælstof i havet. 

Du kan her følge med i tidsplanen for gravearbejder i Havnebyen. 
Tidsplanen er vejledende og kan blive ændret, hvis der sker uforudsete ting. 

Du kan også hente en printervenlig kopi af tidsplanen her: 

Uge 4-6
Vi laver udgravning på hjørnet ved Mosedraget. Det er muligt at køre forbi arbejdet i ét spor.

Uge 4-6 og 8-10
Vi placerer nye spildevandsledninger på Vestre Havnevej mellem nr. 30-31. Vestre Havnevej er spærret for al kørsel på denne strækning.

Uge 10-19
Vi arbejder på vestre Havnevej mellem nr. 24-30. Her graver vi ud til en større bassinledning. Det er muligt at køre forbi arbejdet i ét spor.

Uge 19-21
Vi placerer nye spildevandsledninger på Vestre Havnevej mellem nr. 28-31. Vestre Havnevej er spærret for al kørsel på denne strækning. 

November 2021 
Vi er i gang med at bygge et nyt, moderne renseanlæg, der kommer til at ligge ved siden af genbrugspladsen mellem Oddenvej og Færgevejen. I forbindelse med anlægsarbejdet etablerer vi nye ledninger i Vestre Havnevej og på havnen.

Der skal etableres cirka 200 meter bassinledning i Vestre Havnevej ud for nr. 22-34, som bliver gravet ned i cirka 4,5 meters dybde. Vi etablerer også to parallelle ledninger i Vestre Havnevej fra havnearealet og op til Oddenvej. Her graver vi cirka 2-4 meter ned i jorden.

Det nye renseanlæg er i gang med at blive etableret på arealet mellem Oddenvej 241A og Færgevejen. Anlægget består af en bygning på cirka 5 x 16 meter samt en
delvist nedgravet tank, der stikker 1-1½ meter op over terræn.

Vi planlægger at udføre arbejdet i perioden 1. december 2021 til cirka 1. juli 2022.

September-oktober 2021
Anlægsarbejdet med etablering af det nye renseanlæg er i fuld gang. Det er virksomheden BioKube A/S, som udfører totalentreprisen. Der er nu gravet ud til det underjordiske renseanlæg, og byggearbejdet med tankene til renseanlægget er i gang. Byggepladsen er indhegnet, da det kan være farligt at færdes på pladsen.

Konsekvens af boringer
De geotekniske boringer, der er udført på Vestre Havnevej viser, at der er vanskelige jordbundsforhold. Mængden af grus i jorden betyder, at der er behov for både grundvandssænkning og ekstra afstivning i forbindelse med selve udgravningen. Vi er nu i gang med at tilpasse projektet til disse forhold.

De huller, der er lavet i asfalten i forbindelse med forundersøgelserne, vil blive udbedret i forbindelse med anlægsarbejderne.

Her til højre kan du se fotos fra udgravningen til renseanlægget i Havnebyen.

Juli 2021
Efter en offentlig høringsperiode godkendte byrådet i Odsherred Kommune den endelige lokalplan og spildevandsplantillæg for et nyt renseanlæg i Havnebyen på Odden i juni måned.

Nyt renseanlæg ved Oddenvej
Det nye renseanlæg bliver placeret ved siden af genbrugspladsen mellem Oddenvej og Færgevejen. Det er virksomheden BioKube A/S, der skal bygge renseanlægget. Det nye anlæg i Havnebyen får samme teknologi som renseanlæggene i Lumsås og Nyrup, som BioKube tidligere har bygget for Odsherred Forsyning.

Miljøvenlig og tidssvarende teknologi
Det nye renseanlæg er et miljøvenligt minirenseanlæg, der benytter sig af en tidssvarende teknologi til at rense spildevandet. Teknologien hedder biofilm og er baseret på en biologisk rensning, hvor vandet ledes igennem en række kassetter med særlige bakterier, der omsætter næringsstofferne i spildevandet. Det nye anlæg bliver delvist gravet ned og lukket med dæksler, og derfor syner og lugter det ikke væsentligt.

Overløb og nyt bassin
Når det regner meget kraftigt, sker det sommetider, at rensningsanlæg og kloakker ikke kan følge med, fordi de får tilført for meget vand på én gang. Vandet løber så via et overløbsbygværk ud i havet. Det kalder man overløb.
Det meste af overløbet er regnvand, men der vil også være lidt spildevand i overløbet. Målet er at reduceret antallet af overløb, og derfor etablerer forsyningen også et bassin, der skal opsamle regnvand og dermed aflaste kloakker og renseanlæg.

Anlægsarbejde på Vestre Havnevej
Bassinet består af store betonrør, der er 1,4 meter i diameter, som graves ned under kørebanen på Vestre Havnevej. Herudover kommer der nye bygværker ved havnen, som både har pumpestation og en avanceret selvrensende rist i et nyt overløbsbygværk. Samtidig lægges der nye ledninger i Vestre Havnevej mellem havnen og det nye renseanlæg. Der kommer også en ny overløbsledning, som fører vandet ud på dybt vand og meget længere væk fra kysten end den nuværende.

Tidsplan og boringer
Allerede fra mandag den 9. august 2021 og to-tre dage frem bliver der udført geotekniske boringer på Vestre Havnevej. Der vil blive udført boringer på strækningen fra havnen og mod vest og op til Oddenvej. Boringerne supplerer tidligere undersøgelser og hjælper til at fastslå, hvor og hvordan man skal grave til de nye rør.
Hen over sommeren laver BioKube deres detailprojektering, og forventningen er, at selve anlægsarbejdet starter op først i september 2021. Senere i september begynder arbejdet omkring Vestre Havnevej, og vejen vil være spærret for gennemkørsel i en periode. Vi planlægger dog arbejdet, så der så vidt som muligt vil være adgang med bil til alle huse i hele perioden.

Infobrev
De ejendomme, der vil blive berørt af arbejdet, modtager et infobrev med flere detaljer, inden anlægsarbejdet går i gang.

Januar-april 2021
Forsyningen er i samarbejde med Odsherred Kommune ved at udarbejde lokalplan og tillæg til spildevandsplan. Begge planer forventes politisk behandlet i marts og sendt i offentlig høring 1. april 2021.
Vi forventer, at planerne vedtages endeligt før sommerferien. 


Oktober 2020

Forsyningen går i uge 41 i gang med geotekniske undersøgelser på disse lokaliteter i Havnebyen:

  • Det grønne areal mellem Toldstedet og Moseengen.
  • På strandsiden af Vestre Havnevej – overfor nr. 28.
  • Industriområdet ved siden af Genbrugspladsen.

De geotekniske undersøgelser på det grønne areal mellem Toldstedet og Moseengen og på strandsiden af Vestre Havnevej – overfor nr. 28, skal afdække muligheden for finde plads til to underjordiske og lugtfri bassiner, der vil forsinke spildevandet, inden det når renseanlægget. Dermed kan vi reducere overløb fra kloakken i forbindelse med skybrud.

De geotekniske undersøgelse er en del af Forsyningen forberedende arbejde for at fastslå den bedste placering af bassiner samt et nyt renseanlæg i Havnebyen. Forsyningen forventer, at det nye renseanlæg skal placeres i industriområdet, ved siden af genbrugspladsen, da der ikke er plads til at bygge på kysten, hvor det nuværende anlæg ligger.

Undskyld vi støjer
I forbindelse med de geotekniske undersøgelser vil du kunne opleve støj i begrænsede perioder, men undersøgelsen varer kun én til to dage, så man vil ikke mærke meget til arbejdet.

Offentlig høring 
Efter nytår håber vi, at plangrundlaget vil blive sendt i offentlig høring. 


Juni 2020 
Renseanlægget i Havnebyen er nedslidt og utidssvarende – derfor arbejder vi lige nu på at finde en god løsning for et nyt renseanlæg. Den samlede løsning skal også indeholde ændringer i kloaksystemet i byen, så overløb fra fælleskloak ud i havet reduceres til et minimum. Overløb kan ske i forbindelse med kraftigt regnvejr, da kloakkerne ikke er dimensioneret til de regnhændelser vi har i dag.

Der blev afholdt informationsmøde den 22. juni 2020 i Odden Forsamlingshus.

Slides fra mødet kan ses her: Havnebyen infomøde nyt renseanlæg 22. juni 2020

Information

Adresse:
Havnebyen

Tidspunkt:
2020-2022

Scroll til toppen Cookie Consent with Real Cookie Banner